PROGRAM

Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych (MPRA) ma na celu stworzenie warunków do dialogu, wymiany doświadczeń i umiejętności tak ponad granicami geograficznymi czy etnicznymi, jak i ponad granicami różnorodnych dyscyplin sztuki, kultury i  nauki. Wierzymy, że program ten, umożliwiając ponadgraniczną współpracę artystów z innymi artystami, pracownikami kultury i naukowcami z wielu krajów świata, przyczyni się do obalenia wielu mitów, szerzenia zrozumienia i w długiej perspektywie powstania wielu innowacyjnych projektów, tak na polu sztuki, jak i nauki.

MPRA wyrasta z działalności Parallax Venice – międzynarodowej organizacji zrzeszającej artystów, kuratorów, menedżerów i edukatorów kultury z całego świata utworzonej w trakcie 53. Biennale Sztuki w Wenecji.  Wymiana doświadczeń pomiędzy członkami Parallax Venice zaowocowała wyjątkowym programem artystycznym i edukacyjnym. Więcej informacji na temat działalności Parallax Venice można znaleźć na www.slidesha.re/fZows2 .

Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych ma na celu ułatwienie tego typu wymiany doświadczeń  poprzez organizacje rezydencji twórczych w różnych krajach świata. Celem programu jest zintensyfikowanie współpracy między artystami, kuratorami, edukatorami i menedżerami kultury oraz innymi profesjonalistami ze świata sztuki i nauki na poziomie międzynarodowym. MPRA współpracuje z lokalnymi organizacjami artystycznymi i edukacyjnymi, stwarzając warunki dla kreatywnej współpracy, wymiany poglądów i dzielenia się umiejętnościami tak w formie zorganizowanych wykładów, seminariów, warsztatów, jak i mniej formalnych działań – umożliwiając rezydentom nawiązanie kontaktów z lokalnymi przedstawicielami świata sztuki i nauki oraz bezpośrednie doświadczenie kulturowe, jakie dać może tylko pobyt w danym miejscu.

MPRA upowszechnia i pogłębia edukację artystyczną poprzez tworzenie lokalnym odbiorcom możliwości bezpośredniego doświadczania sztuki i kultury współczesnej, współpracy z artystami, naukowcami i edukatorami z wielu krajów świata, oraz wspieranie współpracy jednostek twórczych z przedstawicielami nauki oraz biznesu.

KTO JEST ZAPROSZONY
Zespół dwóch artystów spoza Polski lub artysta z osobą spoza sfery sztuki lub dwóch niezależnych kandydatów, z których każdy powinien być: artystą sztuk wizualnych, krytykiem lub historykiem sztuki , kuratorem, edukatorem kultury, organizatorem wydarzeń kulturalnych, poruszającym  się w obszarze sztuk wizualnych, wzornictwa, muzyki, literatury, teatru i tańca. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przyznania rezydencji pojedynczej osobie.

CZEGO WYMAGAMY
Podczas trwania rezydencji zaproszeni artyści pracują nad stworzonym przez siebie projektem zaakceptowanym przez MPRA w momencie zaproszenia ich do wzięcia udziału w programie. Istotne jest by był to projekt o znaczeniu lokalnym i potencjale oddziaływania na skalę międzynarodową, pozostającym w relacji z miejscem rezydencji.

CZAS TRWANIA
Od 3 do 6 miesięcy (preferowane są dłuższe rezydencje, jednak zgłoszenia na czas krótszy niż 3 miesiące mogą w wyjątkowych przypadkach zostać wzięte pod uwagę).

ZARYS PROGRAMU

 1. Przyjazd.
 2. Aklimatyzacja w Polsce.
 3. Wykład/ Prezentacja artysty/ Sesja krytyczna.
 4. W połowie trwania rezydencji „Drzwi Otwarte”/„Spotkanie z…”.
 5. Warsztat przeprowadzony przez artystę.
 6. Podsumowanie rezydencji – Wystawa/Performance/Inne.
 7. Doroczny katalog.


Oferujemy:

 1. Zakwaterowanie.
 2. Wprowadzenie w poznański świat sztuki i nauki.
 3. Przestrzeń ekspozycyjną (możliwość wystawy pod koniec rezydencji).
 4. Telefoniczną/mailową pomoc tłumacza (w niepełnym wymiarze godzin) – artysta otrzyma listę numerów telefonicznych/maili.
 5. Opiekę rezydenta – koordynatora (w niepełnym wymiarze godzin).
 6. Dostęp do pracowni  (szczegóły do uzgodnienia w zależności od potrzeb i  możliwości technicznych).
 7. Publikację w dorocznym zbiorowym katalogu MPRA.
 8. Profil na stronie internetowej MPRA.
 9. Promocję w mediach.


Oczekiwania:

 1.  Artysta realizuje projekt artystyczny lub badawczy  akceptowany przez MPRA w momencie zaproszenia do programu.
 2. Artysta raz w tygodniu publikuje wpis na blogu MPRA.
 3. Artysta wygłasza wykład/prezentację na temat swojej twórczości.
 4. Artysta jest obecny w dzień otwartego studia/na autorskim spotkaniu i odpowiada na pytania publiczności.
 5. Artysta przeprowadza warsztat dla dzieci/młodzieży/dorosłych (szczegóły do uzgodnienia).
 6. Artysta w uzgodnionym terminie dostarcza materiały do rocznej publikacji MPRA.
 7. Artysta pokrywa koszty materiałów/narzędzi pracy niezbędnych do przeprowadzenia projektu zaplanowanego na czas trwania rezydencji oraz wystawy finałowej (MPRA oferuje pomoc koordynatora w zakupie/wypożyczeniu).
 8. Artysta pokrywa koszty podróży, wizy, ubezpieczenia, utrzymania.

*W przypadku braku funduszy na zrealizowanie rezydencji rezydencja może zostać odwołana lub za zgodą rezydenta jej warunki mogą zostać zrewidowane  (oferta może zostać zredukowana lub może zostać ustanowiona opłata).

Osoby starające się o dofinansowanie  z MPRA zachęcamy do składania podań w pierwszej  kolejności do innych fundacji oferujących nie tylko zwrot kosztów, ale i stypendium dla rezydenta.

Więcej informacji na temat źródeł finansowania znaleźć można na: www.m-pra.org/funding.